Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.ztechbike.pl

SPIS TREŚCI:

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje użyte w Regulaminie

III. Rejestracja w Sklepie

IV. Procedura składania i realizacji zamówień

V. Płatność i dostawa

VI. Gwarancja

VII. Warunki reklamacji

VIII. Odstąpienie od umowy

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

X. Usunięcie konta Użytkownika

XI. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu - sklepu internetowego, znajdującego się na stronie internetowej pod adresem sklep.ztechbike.pl i umożliwiającego dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep sklep.ztechbike.pl jest prowadzony przez firmę Z-Tech Sp. z o.o. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000422336, o kapitale zakładowym 5000 złotych, wpłaconym w całości,

     NIP: 6793082532

     REGON: 122580767

     Nr rach. bankowego: 50 1910 1048 2782 5686 3859 0001

 

     Adres do korespondencji drogą elektroniczną:

     e-mail: biuro@ztechbike.pl

 

     Adres biura sprzedaży i magazynu :

     Z-Tech Sp. z o.o.

   30-565 Kraków

     ul. Pańska 27

     e-mail : biuro@ztechbike.pl

     tel. 12 446 68 93,  662 009 599

 

 1. Prosimy o zapoznanie się w całości z regulaminem strony internetowej sklep.ztechbike.pl
 2. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu prosimy o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
 3. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w sklepie internetowym sklep.ztechbike.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego Regulaminu.
 4. Z-Tech Sp. z o.o. przestrzega kodeksu dobrych praktyk, czyli zbioru zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych przyjętych w zakresie prowadzonej działalności. Z treścią kodeksu można się zapoznać w siedzibie Spółki Z-Tech Sp. z o.o.
 5. Wymagania techniczne:

Do korzystania ze Sklepu internetowego sklep.ztechbike.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu, jak i składania zamówień na towary niezbędne są:

1)    Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, np. Mozilla Firefox, Gogle Chrome, Internet Explorer

2)    Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

II. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy sklep.ztechbike.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem internetowym sklep.ztechbike.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie  

Użytkownik Sklepu/Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Sklepie i dokonująca w nim zakupów

Login – niepowtarzalna nazwa identyfikująca Użytkownika w Sklepie, przyjęta podczas rejestracji

Konto Użytkownika – zespół danych Użytkownika, pozwalający na korzystanie z indywidualnego panelu Użytkownika w Sklepie

Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie dokonała skutecznej rejestracji i nie posiada statusu Użytkownika, mogąca korzystać z części funkcjonalności Sklepu

Klient – Użytkownik, który potwierdził złożone przez siebie zamówienie, w następstwie czego zostało ono przekazane do realizacji

 

III. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Rejestracja w Sklepie odbywa się za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach witryny internetowej Sklepu. Administrator strony internetowej przypisuje każdemu Użytkownikowi w Sklepie niepowtarzalną nazwę identyfikującą ustaloną przez Użytkownika (zwaną dalej: „Loginem”) oraz umożliwia ustalenie hasła przypisanego do Loginu za pośrednictwem mechanizmów Sklepu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w toku rejestracji w Sklepie zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Ponadto przed każdym rozpoczęciem korzystania ze Sklepu (zalogowaniem się) Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić czy postanowienia niniejszego Regulaminu nie uległy zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu na zasadach w nim określonych, Użytkownik rozpoczynając korzystanie ze Sklepu (logując się do Sklepu) akceptuje Regulamin w wersji obowiązującej w dacie logowania do Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien złożyć wniosek o usunięcie swojego konta zgodnie z brzmieniem punktu 1 rozdziału X oraz zaprzestać korzystania z usług Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału X punktu 2.
 3. Z pełnej funkcjonalności Sklepu mogą korzystać tylko Użytkownicy, czyli podmioty które zarejestrowały się w Sklepie, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
 4. Z części funkcjonalności Sklepu mogą korzystać osoby nie posiadające statusu Użytkownika zwane dalej „Gośćmi”. Do Gości mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu odnoszące się do Użytkowników. Powyższe oznacza w szczególności, że Gość przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu zobowiązany jest zaakceptować postanowienia obowiązującego Regulaminu.
 5. Użytkownicy i Goście zobowiązują się w trakcie korzystania ze Sklepu przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobrych obyczajów, w tym postępować zgodnie z normami społecznymi, obyczajowymi i dobrymi praktykami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 6. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest możliwa po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym wymaganych danych, potrzebnych do korzystania ze Sklepu. W szczególności wymagane jest wypełnienie pól formularza, które są oznaczone jako obowiązkowe. Bez wypełnienia pól obowiązkowych korzystanie ze Sklepu będzie niemożliwe. Administrator strony internetowej ma prawo zażądać zmiany lub uniemożliwić rejestrację Loginu, który zawiera w swej treści wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
 7. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności sklepu są nieodpłatne.

 

IV. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zalogować się na stronie Sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji z oferty, wybór liczby egzemplarzy danego towaru i kliknięcie przycisku (ikony) „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu wysyłki/odbioru zamówienia.
 2. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Z-Tech Sp. z o.o. ul. Pańska 27, 30-565 Kraków bez dodatkowej opłaty. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Użytkownika za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a także z prośbą o potwierdzenie zgodności danych złożonych w zamówieniu. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zgodności danych złożonych w zamówieniu, zostaje ono przekazane do realizacji. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący adres e-mail lub brak nr-u telefonu) nie będą realizowane.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia, co do zasady, są realizowane w ciągu dwóch dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.13:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: czas dostępności towaru w Sklepie + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, spółka Z-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mailowo lub telefonicznie Użytkownika.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 8. Spółka Z-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości – o rodzaju i zakresie powstałych wątpliwości zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mailowo lub telefonicznie Użytkownika, wraz z prośbą o podanie wyjaśnień niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 9. Ceny towarów oferowanych w Sklepie:
 • są podane w złotych polskich
 • zawierają VAT (ceny brutto)
 • nie zawierają kosztów przesyłki
 1. Spółka Z-Tech Sp. z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar, w terminie najpóźniej 7 dni od daty zakupu. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane w formularzu zamówienia, w szczególności z podaniem NIP/PESEL. Faktury VAT będą wysyłane elektronicznie na podany adres e-mail.

 

V. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA        

1. Zapłaty za zamówione towary można dokonać:

1)    gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (kurier za pobraniem) – w terminie dostarczenia przesyłki;

2)    przelewem elektronicznym (Płatności online - PayU.pl) lub przelewem bankowym – w tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego dokonania płatności. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 dni od dnia złożenia zamówienia; po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Klient, dokonując płatności on-line za pośrednictwem PayU, upoważnia Sklep do przekazania PayU S.A. danych osobowych Klienta niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayU.  

2. Składając zamówienie Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu dostawy:

1)    za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kuriera,

2)    poprzez odbiór osobisty w siedzibie Spółki Z-Tech Sp. z o.o., ul. Pańska 27, 30-565 Kraków, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku woli złożenia przez Użytkownika zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo na adres: biuro@ztechbike.pl lub telefonicznie pod numer: +48 698 673 006, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem.
 2. Klient oprócz ceny za zamówiony towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszty wysyłki towaru na terytorium Polski są uzależnione od wybranej metody płatności, wartości zamówienia i łącznej wagi zamówionych towarów. Koszty te podane są na stronie internetowej Sklepu.  

 

VI. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację.
 3. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).
 4. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane towary.
 5. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady w następujący sposób:

1)    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takim przypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może pośredniczyć w przekazaniu reklamacji. Klient według własnego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu;

2)    korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień rozdziału VII niniejszego Regulaminu.

 

VII. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Z-Tech Sp. z o.o., ul. Pańska 27, 30-565 Kraków, z dopiskiem „reklamacja". Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć na w/wym. adres.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w punkcie 2.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Spółka Z-Tech Sp. z o.o. dokona naprawy lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy albo zwróci Klientowi wartość zakupionego towaru. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, zareklamowany towar zostaje odesłany.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący konsumentem, czyli osoba fizyczna która dokonała zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia:

1)    odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią;

2)    odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami;

3)    zawarcia umowy dla pozostałych umów.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać na adres mailowy: biuro@ztechbike.pl i potwierdzić pocztą listem poleconym wysłanym na adres siedziby Spółki Z-Tech Sp. z o.o. ul. Pańska 27, 30-565 Kraków, z dopiskiem „Zwrot”.

 1. W przypadku skorzystania z uprawnienia określonego w punkcie 1, Klient zobowiązany jest niezwłocznie (tj. najpóźniej do 14 dni kalendarzowych) odesłać dostarczone towary w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania na adres siedziby Spółki Z-Tech Sp. z o.o. ul. Pańska 27, 30-565 Kraków, z oznaczeniem „Zwrot”.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do sklepu. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata, datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym sklep.ztechbike.pl, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej przesłanego pocztą – winno być podpisane.
 5. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 6. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem punktu 8.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

3)    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

   

X. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się ze Sklepu, co równoznaczne jest z usunięciem jego konta. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora strony internetowej za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie, w sekcji "Kontakt".
 2. Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem jego danych osobowych ze Sklepu, z wyjątkiem sytuacji, gdy usunięcie danych osobowych nie będzie dopuszczalne przez przepisy prawa.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a także ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, ma prawo do usunięcia swojego konta z Serwisu, w trybie określonym w Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu. Administrator będzie umieszczał datę ostatniej zmiany Regulaminu na początku jego treści. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Użytkownicy powinni podjąć próbę polubownego wyjaśnienia sporu ze Sklepem.
 5. Numeracja treści Regulaminu ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie ma wpływu na wykładnię jego postanowień.